Almenn verkefni 2024

Heiti verkefnis : 

Stífni og sveiflueiginleikar íslensks jarðvegs og jarðsniða

Verkefnastjóri : 

 

Stutt lýsing á verkefninu:

 

Upplýsingar um eiginleika jarðvegs eru mikilvægar við hönnun mannvirkja. Jarðtæknilegar aðstæður á Íslandi eru sérstakar; setlög eru ung, oft mynduð í hamfaraatburðum og því lausþjöppuð. Upplýsingar um aflfræðilega eiginleika þeirra verða því ekki sóttar í erlendar rannsóknir heldur þarf að afla þeirra með staðbundnum hætti. Meginmarkmið verkefnisins er þríþætt. Í fyrsta lagi að þróa samþættar yfirborðsbylgjuaðferðir til að meta stífnieigileika (skúfbylgjuhraða og skúfstuðul) íslensks jarðvegs. Áhersla verður lögð á rannsóknir á stöðum þar sem setlög eru þykk og á þróun aðferða sem nýtast til að meta dýpi niður á fast eða á stíf jarðlög innan setlagastaflans. Í öðru lagi snýr verkefnið að mati á stífni-, styrk- og dempunareiginleikum íslensks jarðvegs með tilraunastofuprófunum. Jarðsýnum verður safnað á skilgreindum prófunarsvæðum og þau greind með nýjum skúfboxbúnaði HÍ. Þá lýtur verkefnið að greiningu á staðbundinni sveiflumögnun valinna jarðsniða með tölulegum aðferðum, byggt á niðurstöðum felt- og tilraunastofumælinganna. Tölulegt mat á sveiflumögnun nýtist til samanburðar við hönnunarróf sem skilgreind eru í nýrri útgáfu Eurocode 8 og við gerð uppfærðra þjóðarskjala með staðlinum. Niðurstöðum verður safnað í opinn gagnagrunn sem nýtast mun hönnuðum og rannsakendum. Verður sjónum beint að svæðum á Suðurlandi þar sem vitað er að setlög eru þykk, s.s. nærri Markarfljótsbrú og Landeyjahöfn.

Tilgangur og markmið:

 

Tilgangur og markmið verkefnisins eru:

  1. Byggja upp reynslu og þekkingu á samþættingu aktífra og passífra yfirborðsbylgjumælinga við íslenskar aðstæður. Áhersla verður lögð á þróun aðferða sem henta til ákvörðunar á skúfbylgjuhraða og lagskiptingum þar sem heildarþykkt setlaga er meiri en 15–30 m.
  2. Kortleggja náttúrulega tíðni mælistaða, stífnieiginleika og þykkt setlaga með samþættri notkun HVSR-tækni og yfirborðsbylgjumælinga. Niðurstöður verða nýttar til að aðlaga reynslulíkingar, sem tengja saman náttúrulega tíðni setlagastafla og dýpi á fast, að eiginleikum íslenskra jarðefna.
  3. Meta styrk-, stífni- og dempunareiginleika íslenskra jarðefna með tilraunastofuprófunum.
  4. Kvarða valin líkön sem lýsa ólínulegu spennu-streitu sambandi jarðvegs við hærri streitu (soil constitutive models) að eiginleikum íslenskra jarðefna.
  5. Greina staðbundna sveiflumögnun valinna jarðsniða með tölulegum aðferðum. Niðurstöður munu m.a. nýtast við gerð uppfærðra þjóðarskjala með nýjum jarðskjálftastaðli (Eurocode 8), þar sem ríkari áhersla er lögð á staðbundin jarðskjálftaáhrif en gert er í núgildandi staðli.
  6. Byggja upp og viðhalda opnum gagnagrunni sem gerir fagaðilum mögulegt að nálgast og bera saman niðurstöður mælinga frá ólíkum stöðum.